ДПТНЗ «ВМВПУ»

Погоджено                                                                                      Затверджую

Заступник директора Департаменту                                            Директор ДПТНЗ

освіти і науки облдержадміністрації -                                          «Вінницьке

начальник управління професійної освіти,                                 міжрегіональне вище

інноватики та науки                                                                       професійне училище»

_____________ В.Г. Бачинський                                                  __________ О.Д. Дмитрик

      

Правила прийому

до ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище»

на 2014рік

  1. 1.      Загальна частина

1.1. Правила прийому до ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище» на 2014 рік розроблені на основі Типових   правил   прийому    до    професійно-технічних навчальних  закладів  України.

1.2 До професійно-технічних навчальних закладів приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту. Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України

1.4. Прийом до ДПТНЗ «ВМВПУ» здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник»  за ліцензією серія АГ № 582291.

Підготовка робітників високого рівня кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» у ДПТНЗ «ВМВПУ»  здійснюється за ліцензією серія АВ №498601.

Код професії

Назва професії

Ліцензований

обсяг

Форма навчання на базі загальної середньої освіти

Форма навчання на базі повної загальної середньої освіти

Бюджетна

Комерційна

Бюджетна

Комерційна

4112

Оператор комп’ютерного набору. Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин.

120

28

2

27

3

7241

4112

Оператор комп’ютерного набору. Обліковець (з реєстрації бухгалтерських даних)

120

28

2

0

0

4229

Оператор телекомунікаційних послуг

60

28

2

0

0

4115

Секретар. Оператор комп’ютерного набору.

90

28

2

0

0

4112

5122

Кухар. Кондитер

90

29

1

27

2

7412

4131

Агент з постачання. 

Продавець продовольчих товарів.

30

28

2

0

0

5220

7242

Монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування.

60

0

0

28

2

4131

Агент з постачання

90

0

0

28

2

4222

Офіс-адміністратор

90

0

0

28

2

4113

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

60

0

0

28

2

5,03050702

Комерційна діяльність

60

0

0

25

5

 

1.5                   Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійно-технічних закладах державної та комунальної власності.

1.6                  Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

  1. 2.      Приймальна комісія

2.1. Прийом до ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище» здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор професійно-технічного навчального закладу, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище» на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі згідно Типових правил прийому та затверджуються керівником  ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище» не пізніше 01 грудня поточного року.

 2.4. Приймальна комісія:

- організовує прийом заяв та документів;

- проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ДПТНЗ «ВМВПУ», оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

- вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до ДПТНЗ «ВМВПУ» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і мають обумовлювати:

- перелік професій, спеціальностей  та спеціалізацій за ними згідно з отриманою ліцензією;

- вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією (спеціальністю) та спеціалізацією;

- планові обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями;

- форми та ступеневість навчання;

- обмеження з професій (спеціальностей) та спеціалізацій за віком вступників, статтю та медичними показаннями;

- перелік вступних випробувань за професіями (спеціальністю) та спеціалізаціями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, тестування, середній бал документа про освіту) та системи оцінювання знань;

- порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;

- порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань.

- порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

- наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;

- порядок проходження медичного огляду вступників до ДПТНЗ «ВМВПУ», що проводять підготовку фахівців до галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах.

2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються Правилами прийому до ДПТНЗ «ВМВПУ» відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.

  1. 3.      Документи до вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ДПТНЗ «ВМВПУ» вказуючи обрану професію (спеціальність), форму навчання, місце проживання до якої додають:

- документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;

- документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник» за результатами закінчення другого ступеня навчання у навчальному закладі другого або третього атестаційного рівня (для навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти у навчальних закладах третього атестаційного рівня) (оригінал або його завірену копію);

- медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

- 10 кольорових фотокарток розміром 3х4;

- копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).

Паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта або інший документ, який засвідчує особу і громадянство) вступник пред’являє особисто в строки, визначені для подання документів.

Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ

  1. 4.      Умови прийому

4.1. Прийом до державного професійно-технічного навчального закладу «ВМВПУ» проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

- за рейтинговим списком вступників;

- за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту;

- за результатами вступних випробувань.

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Учні ДПТНЗ «ВМВПУ», які успішно закінчили другий ступінь професійно-технічної освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються (переводяться) на третій ступінь  навчання на основі конкурсного відбору.

4.4. Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Підготовка робітників високого рівня кваліфікації «молодший спеціаліст» у ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище» здійснюється на базі другого ступеня з наявним освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» відповідного напряму (спеціальності).

Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

4.5. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, не зараховуються до ДПТНЗ «ВМВПУ».

5. Зарахування

5.1. Зараховуються до ДПТНЗ «ВМВПУ» поза конкурсом:

- особи, яким відповідно до Закону  України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

- випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

- випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

- випускники професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до професійно-технічного навчального закладу  третього атестаційного рівня за відповідними професіями, спеціальністю;

- особи, які вступають до  ДПТНЗ «ВМВПУ» за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсних випробувань приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що можуть бути зараховані на навчання до ДПТНЗ «ВМВПУ» за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів  конкурсного відбору вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до професійно-технічного навчального закладу здійснюється наказом директора цього закладу.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до ДПТНЗ «ВМВПУ» може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до ДПТНЗ «ВМВПУ» на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.

6. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з професійно-технічного навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли вступні випробування. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій ДПТНЗ «ВМВПУ» може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до професійно-технічного навчального закладу, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше  ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням Типових правил прийому професійно-технічними навчальними закладами незалежно від форм власності та підпорядкування здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері професійно-технічної освіти, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями та створеними ними органами управління професійно-технічною освітою.

 

 

 

Правила прийому до ДПТНЗ «ВМВПУ» розглянуті

на засіданні приймальної комісії від 6 грудня 2013 року.