ДПТНЗ «ВМВПУ»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Державного професійно-технічного навчального закладу

«Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище»


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1. Це Положення регламентує порядок створення і функціонування учнівського самоврядування в Державному професійно-технічному навчальному закладі «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище».

2. Учнівське самоврядування в училищі є гарантованим державою правом учнів (далі - Учні) самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до їх повноважень. 

3. У студентському самоврядуванні беруть участь Учні, які навчаються в училищі за всіма формами навчання. Кожен Студент має право обирати й бути обраним до органів учнівського самоврядування. 

4. Органи учнівського самоврядування створюються на добровільних виборних засадах за ініціативою Учнів і є складовою громадського самоврядування училища. 

5. У своїй діяльності органи учнівського самоврядування керуються законодавством України, рішеннями Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти і науки у Вінницької області, Статутом училища та цим Положенням. 

6. Перелік повноважень органів учнівського самоврядування визначається Положенням про учнівське самоврядування ДПТНЗ «ВМВПУ» (далі - Положення) й узгоджується з керівництвом навчального закладу.

7. У своїй діяльності органи учнівського самоврядування не дублюють роботу первинної профспілкової організації учнів училища, а співпрацюють з нею.

8. Органи учнівського самоврядування можуть співпрацювати з органами учнівського самоврядування інших навчальних закладів та молодіжними організаціями міста, району та області, діяльність яких не має політичного або релігійного характеру.

9. Органи учнівського самоврядування є вільними від втручання політичних партій та рухів, громадських і релігійних організацій.

10. Керівництво ДПТНЗ «ВМВПУ» зобов'язане створювати умови для забезпечення діяльності та розвитку учнівського самоврядування.

11. Відповідно до Закону України «Про професійно-технічну освіту» представники учнівського самоврядування та первинних профспілкових організацій учнів мають право брати участь у роботі колегіальних органів навчального закладу та його структурних підрозділів.МЕТА І ЗАВДАННЯ ОРГАНІВ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ


12. Метою учнівського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості Учнів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо. Діяльність органів учнівського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури Учнів, зростання у учнівської молоді соціальної активності.

13. Основні завдання органів учнівського самоврядування:


 • захист прав та інтересів Учнів;
 • забезпечення виконання Учнями своїх обов'язків;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності Учнів;
 • сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку Учнів;
 • сприяння створенню різноманітних учнівських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;
 • співробітництво з органами учнівського самоврядування інших вищих навчальних закладів;
 • сприяння працевлаштуванню випускників училища та залученню Учнів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час;
 • забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну Учнями.

СТРУКТУРА Й ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОРГАНІВ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ


14. Учнівське самоврядування здійснюється на рівні училища, відділення, курсу, навчальної групи, гуртожитку. На всіх рівнях органи учнівського самоврядування є виборними, їх формування (таємним чи відкритим голосуванням) та термін повноважень визначаються Положенням про учнівське самоврядування в училищі. Первинна структурна одиниця учнівського самоврядування створюється на рівні навчальної групи.

15. Вищим органом учнівського самоврядування є Загальні збори або студентська конференція, які:
 • Ухвалюють Положення про учнівське самоврядування в училищі, в якому визначається структура, повноваження та порядок обрання виконавчих органів учнівського самоврядування (далі - Учнівська рада) училища, порядок звітності та інформування Учнів про поточну діяльність органів учнівського самоврядування;
 • Формують і затверджують склад Учнівської ради та обирають його голову (заступників), визначають термін їх повноважень;
 • Учнівська рада є колегіальним органом на засадах рівного представництва від усіх органів учнівського самоврядування груп;
 • Спільно з первинною профспілковою організацією учнів визначають порядок обрання представників із складу Учнів до вищого колегіального органу громадського самоврядування, педагогічної ради училища (загальних зборів або конференції вищого навчального закладу);
 • Не менше одного разу на рік заслуховують звіти Студентської ради і виносять ухвалу щодо її діяльності;
 • Розглядають найважливіші питання життєдіяльності Учнів, окреслені основними завданнями органів учнівського самоврядування. Позачергова конференція (загальні збори) скликається на вимогу 10 відсотків Учнів училища або в інших випадках, якщо це передбачено.

ЗАСАДИ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ УЧИЛИЩА


16. Голова Учнівської ради училища:


 • Організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності Учнівської ради;
 • Представляє інтереси учнівської громади;
 • Може брати участь у роботі інших колегіальних, робочих органів та комісій училища;
 • Делегує свої повноваження заступнику;
 • Забезпечує організацію проведення загальних зборів або конференції Учнів училища;
 • Ініціює проведення позачергових загальних зборів або конференції;
 • Має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів учнівського самоврядування для здійснення своєї діяльності;
 • Має інші права й обов'язки, передбачені Положенням про учнівське самоврядування у навчальному закладі.

17. Секретар Студентської ради веде протоколи засідань, веде облік виконання рішень, відповідає за документообіг.

18. Голова та секретар Студентської ради відповідають за збереження документації органу учнівського самоврядування.

19. При Студентській раді можуть створюватися сектори (комісії) відповідно до напряму роботи.

20. Засідання Учнівської ради проводяться не менше одного разу на місяць і вважаються чинними, якщо на них присутні не менше двох третин від числа обраних до їхнього складу членів. Виконавчий орган приймає рішення простою більшістю голосів.

21. Засідання Учнівської ради веде голова або, за його дорученням, заступник. Хід засідання фіксується протоколом, який підписується головою (заступником) та секретарем.

22. Студентська рада та органи учнівського самоврядування навчальних груп підконтрольні та підзвітні загальним зборам або конференціям відповідних рівнів. У своїй діяльності органи учнівського самоврядування керуються законодавством, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки та відповідного центрального органу виконавчої влади, в підпорядкуванні якого знаходиться навчальний заклад, статутом училища.

23. Рішення Учнівської ради в межах своїх повноважень доводяться до відома адміністрації ДПТНЗ «ВМВПУ».

24. Між Учнівською радою, первинною профспілковою організацією учнів та директором училища може укладатись угода про співробітництво.

ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ОРГАНІВ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ


25. Органи учнівського самоврядування мають право:


 • Отримувати від адміністрації консультативну підтримку та інформацію, необхідну для виконання своїх завдань;
 • Звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації відповідного рівня та органів учнівського самоврядування всіх рівнів стосовно питань, що належать до кола повноважень цього органу, та отримувати відповіді щодо порушених питань;
 • Вести конструктивний діалог з адміністрацією училища щодо дій посадових осіб, керівників структурних підрозділів, органів учнівського самоврядування, якщо вони порушують права Учнів, подавати скарги на їх дії відповідно до Закону України «Про звернення громадян», вимагати реагування на скаргу згідно з чинним законодавством;
 • Делегувати представників до Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки України та студентської ради міста та області.

26. Органи учнівського самоврядування зобов'язані:


 • Забезпечувати дотримання прав та інтересів Учнів, сприяти виконанню Студентами своїх обов'язків;
 • Порушувати проблеми Учнів перед адміністрацією;
 • Звітувати перед студентською громадою про свою діяльність;
 • Сприяти розвитку та вдосконаленню учнівського самоврядування;
 • Координувати свою діяльність в училищі з іншими студентськими об'єднаннями, осередками тощо;
 • Узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до Положення про учнівське самоврядування та інші питання, що потребують розгляду на засіданнях колегіальних та робочих органів училища.

ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ УЧИЛИЩА ЩОДО ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ


27. Адміністрація училища має право:


 • отримувати інформацію про діяльність органів учнівського самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);
 • скликати позачергові загальні збори чи конференцію Учнів у випадках недотримання органами учнівського самоврядування Статуту училища та Положення про органи учнівського самоврядування училища;
 • брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що проводять органи учнівського самоврядування (загальних зборах, конференціях, засіданнях Учнівської ради тощо).

28. Адміністрація училища зобов'язана:


 • створити умови, необхідні для ефективної діяльності органів учнівського самоврядування: забезпечити приміщенням, обладнаним відповідними меблями, оргтехнікою, телефонним зв'язком, Інтернетом тощо;
 • інформувати органи учнівського самоврядування про важливі рішення, які стосуються життєдіяльності Учнів училища;
 • надавати при можливості інформаційну, правову, психологічну, фінансову, матеріальну та інші види підтримки для розвитку учнівського самоврядування в навчальному закладі

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ


29. Органи учнівського самоврядування можуть співпрацювати з органами учнівського самоврядування навчальних закладів інших країн, міжнародними студентськими та учнівськими організаціями та їх об'єднаннями для кращого виконання своїх завдань у межах визначених повноважень.

30. Укладання угод, проведення спільних заходів міжнародного рівня має відбуватися за погодженням з адміністрацією училища.

31. Міжнародна діяльність органів учнівського самоврядування училища має сприяти формуванню позитивного іміджу навчального закладу та держави.