ДПТНЗ «ВМВПУ»

Діяльність педагогічного колективу спрямована на реалізацію вимог Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах», «Положенням про вище професійне училище», Державної національної програми «Освіта», Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 рр.», наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, обласних програм «Розвитку інформаційних, телекомунікаційних та інноваційних технологій», «Регіональної програми підготовки кваліфікованих робітників».

Методична робота в училищі організована згідно з Положенням про методичну роботу в професійно-технічних навчальних закладах.

Методична робота з педагогічними кадрами спрямована на формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності, підготовку викладачів і майстрів до роботи в нових умовах, залучення до науково-дослідницької, експериментальної діяльності із запровадженням інноваційних технологій у навчально-виховний процес, створення інформаційного освітнього простору.

Методична робота в училищі здійснюється за планом, узгодженим із перспективним планом роботи педагогічного колективу, який працює над єдиною методичною проблемою: «Підготовка фахівців на основі використання комп’ютерної техніки і впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес» та виконання таких завдань:

 • поглиблення змісту загальноосвітньої та професійної підготовки учнів з усіх предметів шляхом впровадження інноваційних технологій;
 • підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;
 • залучення обдарованих дітей до науково-дослідницької діяльності;
 • підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи школи ШФМ, ППД, методичних комісій, творчих груп, проведення методичних тижнів, декад;
 • забезпечення ефективної роботи методичного кабінету;
 • підвищення рівня позаурочної роботи з предметів шляхом залучення учнів до роботи в гуртках, проектах, ЕНМК, газети «Молодіжний вісник»;
 • підвищення іміджу навчального закладу.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою у навчальному закладі створена методична рада. На засіданнях методичної ради обговорюються такі питання:

 • шляхи реалізації єдиної науково-методичної проблеми;
 • якість та дотриманням норм виконання письмових і контрольних робіт;
 • стан виховної роботи в гуртожитку, робота бібліотеки, забезпеченість підручниками;
 • якість проведення уроків теоретичного та виробничого навчання, виконання навчальних програм, планів, здійснення інтеграції суміжних дисциплін, використання посібників, ЕНМК, коригування програм з професійного спрямування;
 • якість проведення позаурочної роботи, консультацій, роботи з обдарованою молоддю;
 • стан роботи з учнями по підготовці їх до участі у ЗНО, в предметних олімпіадах, конкурсах фахової майстерності;
 • аналіз роботи Шкіл починаючого викладача, фахової майстерності, ППД, модельних центрів, лекторіїв, НТФ;
 • стан навчально-виховної роботи в групах, стан індивідуальної роботи з учнями;
 • використання на уроках освітнього середовища, його систематичного поповнення;
 • стан виконання Державних, обласних та регіональних освітянських програм;
 • результативність вивчення, узагальнення і втілення в практику ППД, інноваційних технологій навчання;
 • стан організації профорієнтаційної роботи;
 • стан організації роботи з учнями по написанню письмових екзаменаційних та дипломних робіт.

Щосереди в рамках методичного дня проходять інструктивно-методичні наради для викладачів, де висвітлюються нормативні документи, інструктивно-методичні листи, основні напрямки діяльності, розпорядження і накази, розглядаються новини педагогічної преси, новини Інтернету, сайту МОН.

З метою вдосконалення навчального процесу та чіткої систематизації роботи навчального закладу в училищі створені підструктури:

 • Навчально-тренувальна фірма «Перлина Поділля» (керівник Петрова В.О.) працює над проблемою застосування технологій імітаційних навчальних фірм та комп’ютерних інформаційних технологій у процес підготовки фахівців у галузі комерційної діяльності. Щороку учнівський та педагогічний колектив «Перлина Поділля» бере участь у Всеукраїнському навчально-тренувальному ярмарку, де учні проявляють професійну майстерність і отримують нагороди.
 • Модельний центр інформаційних технологій (очолює Мельнічук Л.В.) забезпечує участь навчального закладу у Всеукраїнських конкурсах, виставках «Освіта України»; метою діяльності є формування фахівців, здатних до професійної мобільності та швидкої адаптації, до змін і розвитку в техніці, технології, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки і зростаючої інформації суспільства.
 • Навчально-методичний центр (керівник Коломійчук Л.О.) забезпечує розробку навчальних планів та робочих програм відповідно до Державних стандартів, вдосконалення змісту професійного навчання.
 • Центр з працевлаштування «Кар’єра» (керівник Ткачук Г.Е.) забезпечує налагодження співпраці з роботодавцями та сприяє у працевлаштуванні випускників, головним завданням центру є формування у випускників здатності до професійної мобільності та швидкої адаптації до змін на ринку праці.
 • Центр навчання дітей з обмеженими вадами «Надія» (керівник Коваль О.В.), основним завданням Центру є забезпечення умов для отримання дітьми особливої категорії якісної освіти з професії «Оператор комп’ютерного набору. Оператор комп’ютерної верстки», розробка і втілення в практику інноваційного змісту, модульних і дистанційних методик навчання.
 • Наукове товариство «Еврика» (керівник Міронович Т.П.) організовує роботу з обдарованою молоддю.

Робота підструктур надає можливість координувати методичну роботу, спрямовувати її в необхідному напрямку, розробляти нові підходи до організації та здійснення навчального процесу, впроваджувати в навчальний процес сучасні інноваційні методики й технології навчання.
Кожна підструктура має свою WEB – сторінку на внутрішньому сайті училища.

Робота педагогічного колективу над єдиною методичною проблемою є основою для формування педагогічного досвіду, а в подальшому – для його вивчення, узагальнення і впровадження у практику роботи педагогів училища. Щорічно з урахуванням результатів роботи за минулий рік, планується робота методичних комісій, обираються індивідуальні методичні проблеми, над якими працюють викладачі і майстри виробничого навчання. Працюючи над обраною темою, педагоги виступають з доповідями на засіданнях методичних комісій, педагогічних читаннях, проводять відкриті уроки. Якщо викладач має високі і стабільні результати, його досвід узагальнюється і виноситься на обговорення педагогічної ради, яка пропонує його до впровадження у практичну діяльність. Матеріали з ППД враховуються при атестації педпрацівника.

Навчально-виховний процес в училищі забезпечують 110 педагогічних працівників: 74  викладачі, 35 майстрів виробничого навчання. З них:

 • викладачі вищої категорії – 25                
 • викладачі І категорії – 13                   
 • викладачі ІІ категорії – 29
 • викладачі-методисти – 15
 • старші викладачі – 13
 • спеціалісти – 7
 • майстри в/н 12 тарифного розряду – 13
 • майстри в/н 11 тарифного розряду – 9
 • майстри в/н 10 тарифного розряду – 11
 • майстри в/н І категорії – 16
 • майстри в/н ІІ категорії – 9
 • майстри в/н 9 тарифного розряду – 10

Важливим етапом методичної роботи є підвищення кваліфікації педагогічних працівників. У навчальному закладі працює Школа фахової майстерності за дистанційною формою навчання за 21 напрямком.

Крім ШФМ викладачі підвищують кваліфікацію у вищих навчальних закладах, у обласних інститутах післядипломної освіти педагогічних працівників (Вінницькому, Донецькому). На базі навчального закладу неодноразово були організовані курси Інтел.

Найкращий спосіб обміну педагогічним досвідом – це проведення відкритих уроків теоретичного та практичного навчання. На високому методичному рівні проводять уроки викладачі Коломійчук Л.О., Капітанчук В.О., Гавриш Н.Л., Мазуренко С.П., Пахолюк О.М., Іваніщева О.А., Мазур Р.А., Грибик Т.А., Міронович Т.П., Мельник Л.І., Кобилянська Т.П., Петелько В.В., Коваль О.В., Бережок С.М., майстри Лукашенко М.М., Сивак О.І., Андрущенко Л.С., Молодова Н.А., Прядун В.С., Францішко М.М. При проведенні уроків викладачі та майстри виробничого навчання використовують електронні навчально-методичні комплекси, які містять відеоролики, демонстраційні матеріали, мультимедійні презентації; надають перевагу інтерактивним методам і формам навчання, таким як «кейс»-технології, дистанційне навчання, «проблемна лекція», робота в малих групах, «евристична бесіда», «опитування експертів», «мозковий штурм», «пилка», «коло ідей», «акваріум», «кошик», дебрифінг, «ток-шоу», «брейн-ринг», «естафета», «майстер-клас», ділова гра, метод проектів.

Важливим етапом роботи педагогічного колективу є розробка електронних навчальних методичних комплексів з усіх дисциплін до кожної професії.
У ЕНМК входять комп’ютерні презентації, електронні тести, які містять додаткові посилання, гіперпосилання, тестуючі системи, завдання для творчих робіт та зразки їх виконання. Усі матеріали доступні для педагогічних працівників та учнів навчального закладу. Це дає можливість використовувати їх під час підготовки та проведення уроків, а також для самостійної роботи, самовдосконалення учнів. ЕНМК – додатковий дидактичний засіб, який дозволяє розширити можливості взаємодії викладача з учнем, його використання сприяє інтенсифікації навчального процесу, реалізації ефективного поєднання нових і традиційних методів навчання на основі використання інформаційно-телекомунікаційних технологій.

Для якісного засвоєння предмета «Технологія комп’ютерної обробки інформації» розроблений електронний алгоритм виконання лабораторних робіт (автори - Жиліна Л.В., Коломійчук Л.О.). Для проведення уроків з електротехніки викладач Ткачук Г.Е. уклала електронний підручник, який у 2010 році отримав гриф Міністерства освіти і науки України.

Педагогічні працівники здійснюють творчу роботу по розробці та забезпеченню навчального процесу навчальними, методичними посібниками, рекомендаціями, збірниками контрольних завдань, тестів із застосуванням нових технологій навчання (хмарні технології, Web-2, Web-2.0). Інноваційними є розробки з описом власного досвіду роботи (Капітанчук В.О.), методики проведення уроків з спецдисциплін (Черниш Т.М.), із досвіду проведення уроків виробничого навчання для дітей з вадами слуху (Ластівка І.В.), із досвіду використання мультимедіа (Мельнічук Л.В.), організації роботи з обдарованими дітьми (Міронович Т.П.), із досвіду використання електронних навчально-методичних комплексів (Ткачук Г.Е.), із досвіду організації та проведення позаурочної діяльності (Бережок С.М.), робочий зошит з «Техніки пошуку роботи» (Грибик Т.А.).

Ефективною формою організації навчальної діяльності учнів є навчальний телекомунікаційний проект. Проектна діяльність дозволяє вивчати матеріал, котрий виходить за межі навчальної програми, використовувати інформацію як з традиційних джерел (книг, словників, енциклопедій), так і з мережі Internet. Учасники проекту працюють у мережі, здійснюють пошук інформації з використанням різноманітних пошукових систем. У процесі роботи над проектом відбувається не тільки накопичення знань, а й творче їх осмислення. В училищі щороку проходять конкурси на кращий проект. Інтегрований проект викладачів кафедри інформатики та хімії (Мельник Л.І., Жиліна Л.В.) розкриває дослідження учнів про значення вуглеводів у житті людини. Проект «Добро починається з тебе» (Московський Б.А., Грибик Т.А.) був поданий на конкурс «Україна - 3000» і ввійшов у сотню найкращих проектів України. Мета проекту – акцентувати увагу громадськості до доброчинності. У проекті «Холодильник, ми і довкілля» учні досліджували вплив холодильника на довкілля. Робота над проектами здійснюється під час проведення уроків спеціальних дисциплін (“Створення бази даних”, “Твори в Paint...”, “Здорове харчування: яке воно має бути») так і в позаурочній діяльності (“Усі тіла геометричні”, “Мій рідний край: сторінками історії”, “Атом і ми”). Пошукова робота сприяє творчому розвитку особистості, розвиває телекомунікаційне спілкування. В училищі створено понад 70 проектів за технологією Інтел. Проект викладача фізики Ткачук Г.Е. «Електронний смог» зайняв І місце у Всеукраїнському конкурсі «Успішний проект 2009» (Intel. Навчання для майбутнього). Творчі роботи викладачів та учнів училища з професії «Оператор комп’ютерного набору» вибороли перемогу на обласному етапі та відзначені дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів Інституту інноваційних технологій Академії наук у конкурсі «Робітнича професія - 2009».

Кращий досвід педагогів, творчі здобутки педагогічного колективу широко пропагуються у навчальному закладі шляхом традиційних дидактичних виставок-презентацій, які проводяться наприкінці навчального року. Тут можна побачити систему роботи досвідчених викладачів над комплексно-методичним забезпеченням предмета, нові напрацювання, досягнення, методичні розробки, зразки відкритих уроків, виховних годин, розробки дидактичних ігор, тестові завдання різного рівня складності, опорні конспекти тощо.

Центром методичної роботи навчального закладу є укомплектований методичний кабінет, де сконцентрована вся плануюча документація, методичні матеріали, нормативні документи, матеріали передового педагогічного досвіду, матеріали атестації, педагогічних читань, розробки, зразки дидактичних матеріалів, результати директорських контрольних робіт, олімпіад тощо. Методичний кабінет забезпечений комп’ютером з підключенням до Інтернет, принтером, сканером. Уся методична інформація розміщена і в електронному вигляді на Web-сторінці, до якої має доступ кожний працівник училища. У 2010 році була створена електронна газета для вчителя, яка містить інформацію психологічного, методичного, пізнавального, народознавчого характеру. Матеріал може використовуватися класними керівниками, майстрами для організації та проведення виховних заходів, політінформації. При методичному кабінеті працює школа передового педагогічного досвіду, школа фахової майстерності за 24 напрямами з використанням дистанційної форми навчання, школа педагога-початківця, психолого-педагогічний лекторій; економічний та юридичний лекторій. Результати роботи розглядаються на науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах та заслуховуються на педагогічній раді.

В училищі тривалий час працює програма «Інтернет для всіх». Доступ до ресурсів Інтернет можуть отримати викладачі, майстри, учні з будь-якого комп'ютера за допомогою застосування технологій WI-FI. Використання мережі училища і ІР камер дає змогу здійснювати трансляцію внутрішньо-училищних заходів. Використання WEB-камер і спайр особливо необхідне для дітей з вадами слуху, які отримали змогу використовувати освітній простір для більш широкого спілкування.

Структура методичної роботи забезпечує функціонування, удосконалення та розвиток з метою підготовки висококваліфікованих фахівців, надає можливість здійснювати неперервну освіту, готувати фахівців, адаптованих до життя в нових умовах ринкових відносин, що дасть можливість їм адаптуватися до швидкої зміни на ринку праці, здійснювати перенавчання незайнятого населення, можливість отримувати додаткову професію, підвищувати свій професійний рівень.

Навчальний заклад - Флагман освіти України (2009р.), є активним учасником міжнародних конференцій, виставок, конкурсів. Училище неодноразово нагороджувалось почесними дипломами за вагомий внесок у модернізацію національної системи освіти та упровадження у навчально-виховний процес інноваційних освітніх технологій; бронзовими медалями у номінаціях «Інноваційні технології у навчанні», «Комп’ютеризація та інформатизація навчального процесу»; «Упровадження профільного навчання у загальноосвітній школі»; срібними медалями в номінаціях «Комп'ютеризація та інформатизація навчання у загальноосвітній школі та профтехучилищі»; золотою медаллю у номінації «Розробка та впровадження інноваційних технологій навчання у професійно-технічних навчальних закладах».

Здобутками останніх років є золоті та срібні медалі у конкурсах інноваційних розробок у міжнародних виставках «Сучасна освіта в Україні», «Сучасні навчальні заклади», диплом «За вагомий внесок у розвиток іміджу освіти і науки в Україні».

Училище є активним учасником реалізації обласної Програми розвитку інформаційних телекомунікацій та інноваційних технологій у закладах освіти області 2006-2010 рр. за підтримки обласної державної адміністрації та обласної Ради. В рамках реалізації обласної Програми за останніх п’ять років навчальний заклад виборов гранти в сумі 170 000 грн., які були використані на розвиток матеріально-технічної бази училища, зокрема, були обладнані кабінети інформаційних технологій, основ роботи на персональному комп’ютері, техніки і механізації торговельних розрахунків, спецдисциплін (для підготовки дітей з вадами слуху з професії «Оператор комп’ютерного набору. Оператор комп’ютерної верстки», лабораторія технології комп’ютерної обробки інформації.

Досягнення навчального закладу за останній навчальний рік на Міжнародному, Всеукраїнському та обласному рівнях:

 • Грант у сумі 30 000 грн. за І місце за темою «Впровадження системного використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес освітнього закладу»;
 • Золота медаль на Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади – 2011»;
 • Золота медаль на Всеукраїнській виставці «Інноватика в освіті – 2010»;
 • Диплом І ступеня виборола викладач фізики Ткачук Г.Е. у конкурсі «Вчитель-новатор»;
 • Участь у Всеукраїнському конкурсі «Учитель-новатор», де був представлений проект «Я здоровий та розумний». (співпраця двох методичних комісій: інформатики + фізичної культури, викладачі Мельнічук Л.В., Петелько В.В.)
 • Участь учнів групи №6 у IX Міжнародному відкритому конкурсі із Web-дизайну та комп’ютерної графіки. (У І турі вибороли місця у номінаціях «Краща графічна реалізація» – 1 місце - Снідевич Андрій, «Краще інформаційне наповнення»: – 2 місце - Нонік Валерій, «Краща програмна реалізація» – 3 місце - Вдовиченко Сергій. У ІІ турі - 1 місце Снідевич Андрій, 2 місце - Нонік Валерій, 3 місце - Вдовиченко Сергій). (викладач Мельнічук Л.В.);
 • Участь у Всеукраїнському конкурсі в номінації «Комп’ютерний дизайн» за темою «Моя Україна — ракурс: романтичне світосприйняття». (співпраця двох методичних комісій: інформатики + української мови, викладачі Мельнічук Л.В., Грибик Т.А.);
 • Участь у обласному конкурсі ім. П.Яцика (ІІ тур), де переможцем став учень групи №1 Овчарук Юрій (викладач Мазуренко С.П.) у номінації «Оригінальний виклад думок у творчому завданні»;
 • Участь у обласному конкурсі ім. Т.Шевченка (викладач Ластівка І.В.);
 • І місце у конкурсі, присвяченому 200-річчю Софії Київської (викладачі Бойчук О.Ю., Петренко Г.П.);
 • Участь в обласному мистецько-художньому конкурсі ім. П.Бараянца, де учениця групи №1 Панченко Н. виборола І місце з композицією «Квіти Поділля» (викладачі Грибик Т.А., Помаз Н.В.);
 • Участь у конкурсі «Samsung назустріч знанням» (викладач Кравець В.В.);
 • Участь у Всеукраїнському конкурсі мультимедійних проектів «Петро Калнишевський та його доба» (викладачі суспільних дисциплін);
 • І місце в обласному конкурсі на кращу організацію правовиховної роботи; І місце в обласному конкурсі місячників правової освіти «Подорож у країну права», участь у обласному конкурсі викладачів суспільних дисциплін з теми «Впровадження інноваційних технологій у виховній роботі» (викладачі Бережок С.М., Міронович Т.П., Коваль О.В.);
 • Участь у Всеукраїнському конкурсі «Хрестителі Київської Русі. Тисячоріччю заснування Софії Київської присвячується» (І місце на обласному етапі посіли викладачі суспільних дисциплін);
 • ІІІ місце у ІІ турі (обласному) Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії «Кондитер», (учень - Омельчук Костянтин, майстер виробничого навчання Андрущенко Л.С.);
 • Участь у Всеукраїнському конкурсі «Україна – Німеччина: міжкультурний діалог» - проект «Струдель котиться по світу», учасниками якого були учні групи №1 Овчарук Ю., №28 Судак Т. (викладач Омелянська О.В.);
 • Призові місця в обласних змаганнях з футболу серед дівчат (І місце), з футболу серед хлопців (ІІІ місце), легкоатлетичній естафеті, присвяченій Дню Перемоги (І місце), з баскетболу серед юнаків та дівчат (5 місце).

З метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу визначені основні напрями роботи діяльності педагогічного колективу:

 • Підвищення педагогічної майстерності викладачів через оптимальну структуру науково-методичної роботи.
 • Надання методичної допомоги молодим і малодосвідченим викладачам в оволодінні інноваційними технологіями навчання, передовим педагогічним досвідом.
 • Впровадження інформаційно-комп’ютерного забезпечення освітнього процесу.
 • Використання у навчально-виховній роботі освітнього середовища з метою підвищення результативності навчального процесу, якості знань учнів.
 • Модернізація та удосконалення матеріально-технічної бази методичного кабінету, поповнення його навчально-методичними посібниками, методичними розробками.
 • Поглиблення педагогічних знань, методології навчання, вивчення директивних матеріалів, документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
 • Здійснення науково-методичної роботи з вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду, визначення шляхів його творчого використання.
 • Удосконалення педагогічної майстерності педпрацівників шляхом підвищення кваліфікації, стажування, одержання другої вищої освіти.