ДПТНЗ «ВМВПУ»

На базі навчального закладу протягом 2002-2008 років працював експериментальний педагогічний майданчик Міністерства освіти і науки України та Інституту педагогіки та психології професійної освіти АПН України за темою “Застосування сучасних засобів інформаційно-телекомунікаційних технологій у навчальному процесі ПТНЗ”.

Об’єкт дослідження експериментального майданчика: навчально-виховний процес ПТНЗ в умовах застосування сучасних засобів інформаційно-телекомунікаційних технологій.

Предмет дослідження майданчика: педагогічні засади застосування сучасних засобів інформаційно-телекомунікаційних технологій у підготовці кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів.

Мета експерименту: розробити, апробувати та впровадити у навчальний процес ПТНЗ електронні носії інформації (підручники, посібники, збірники завдань і задач, мультимедійні засоби навчання, дистанційні курси тощо).

Актуальність розв’язання проблеми застосування сучасних засобів інформаційно-телекомунікаційних технологій у навчальному процесі ПТНЗ пов’язане зі змінами вимог до якості підготовки висококваліфікованих фахівців, що продиктована глибинними процесами, які відбуваються в самому суспільстві, його освітніх структурах.

Враховуючи те, що сучасні електронні засоби в усіх видах людської діяльності значно випереджають надходження навчальних книг в учнівську аудиторію постала необхідність створення “безпаперових технологій в освіті”. Проблему практичної розробки та впровадження сучасних інформаційних технологій слід розглядати як пріоритетний напрям науково-педагогічної діяльності.

Головними цілями та завданнями експериментального педагогічного майданчика є розробка, апробація та впровадження в навчальний процес ПТНЗ електронних носіїв інформації (підручники, посібники, збірники завдань та задач, мультимедійні засоби навчання, дистанційні курси тощо), що потребує наявності сучасних засобів інформаційних технологій, а розвиток локальних і глобальних мереж дає можливість створювати навчальні заклади нового типу (глобальні, віртуальні, дистанційні тощо).

Масове впровадження розроблених засобів навчання.

За час роботи в рамках експериментального майданчика нашими педагогами одержані такі практичні результати:

 • вперше обґрунтовано та розроблено засади системного впровадження електронних засобів навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів у ПТНЗ як на змістово-процесуальному (зміст, форми, методи), так і на особистісному рівнях, що враховує індивідуальні можливості навчання учнів за допомогою комп’ютерних технологій і мережних комунікацій (локальних і глобальних інформаційних мереж);
 • розроблено та впроваджено у навчальний процес електронні навчально-методичні комплекси для професій та спеціальностей, за якими проводиться підготовка кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів в училищі;
 • побудовано внутрішню мережу Intranet, створено освітнє середовище для формування професійних знань учнів ПТНЗ засобами мережних комунікацій;
 • подальшого розвитку дістали інноваційні технології на базі ІТКТ: метод проектів, робота в малих групах, в співробітництві, в телекомунікаційних проектах, кейс-технології, ділові та рольові ігри т ін., методи і форми підготовки учнів ПТНЗ до оволодіння майбутньою професією; способи педагогічного оцінювання рівня вхідних і вихідних знань і вмінь учнів з використанням ІТКТ в умовах диференційованого навчання; критерії добору засобів професійного навчання в умовах інформатизації навчального процесу;
 • розроблено комплекси для здійснення профільного навчання школярів;
 • розроблено комп’ютерні програми та методику їхнього застосування для забезпечення організаційно-управлінської діяльності навчального закладу; проведення методичної роботи, підвищення кваліфікації.
 • розроблено систему моніторингу здоров’я учнів, комплекс організаційних форм і методів діяльності, спрямованих на збереження й поліпшення здоров’я учасників освітнього процесу; розроблено й упровадженно науково-методичні і організаційні основи діяльності навчального закладу з формування фізично здорової особистості;

Участь у тематичних виставках

ДПТНЗ «ВМВПУ» в рамках діяльності експериментального педагогічного майданчика систематично приймає участь у виставках, конференціях.

2006р.

 1. Участь у ІХ Міжнародній виставці «Сучасна освіта України - 2006». Нагороджені срібною медаллю в номінації «Комп’ютеризація та інформатизація навчання у загальноосвітній школі та профтехучилищі».
 2. Участь у третій виставці – презентації «Освіта України. Удостоєні почесного звання «Лідер сучасної освіти», нагороджені дипломом за розробку і упровадження у навчально – виховний процес інноваційних освітніх технологій».
 3. Участь у міжнародній науково – практичній конференції «Інформаційно телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи» м. Львів, 4 – 6 листопада 2006 р.
 4. Участь у VІІ Міжнародній науково – практичній конференції «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» м. Вінниця, 10 – 12 травня 2006 р.

2007р.

 1. Участь у Х ювілейній Міжнародній виставці «Сучасна освіта України - 2007». Нагороджені бронзовою медаллю в номінації «Упровадження здобутків педагогічної науки в освітню практику» та почесним званням «Лідер сучасної освіти».
 2. Участь у четвертій виставці – презентації «Освіта України». Нагороджені дипломом лауреата за розробку і впровадження в навчально – виховний процес інноваційних освітніх технологій.
 3. Участь у першій Всеукраїнській виставці інноваційних проектів професійно-технічної освіти. Нагородження дипломом у номінації «Ефективне використання інформаційних технологій та телекомунікаційних засобів навчання у професійно-технічних навчальних закладах».
 4. На базі навчального закладу проведено один з етапів Всеукраїнської естафети інноваційних проектів.

2008р.

 1. Здобуто грант з теми: «Особистісно-орієнтовані технології навчання дітей з вадами слуху на основі інформатизації навчального процесу».

2009р.

 1. Участь номінації «Інноваційні виробничі та педагогічні технології у професійно-технічних навчальних закладах».
 2. Участь номінації «Інноватика у професійно-технічній освіті», з темою інноваційної розробки «Розробка та упровадження навчальних телекомунікаційних проектів у ДПТНЗ «ВМВПУ»».
 3. Здобуто грант з теми: «Організація допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх шкіл на базі професійно-технічного навчального закладу».
 4. Нагороджені дипломом за вагомий внесок у розвиток іміджу освіти і науки України, громадська акція «Флагмани освіти і науки України».

2010р.

 1. Участь у виставці “Сучасні навчальні заклади -2010”. Нагороджені золотою медаллю в номінації «Інноватика у співпраці загальноосвітньої середньої школи і професійно-технічних училищ»», з темою інноваційної розробки «Створення інтерактивної поверхні на базі існуючих технічних засобів».
 2. Здобуто грант з теми: «Впровадження системного використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес освітнього закладу».

2011р.

 1. Участь у виставці «Інонноватика в освіті України» ”. Нагороджені золотою медаллю в номінації «Розробка та упровадження сучасних засобів навчання», з темою інноваційної розробки «Комплекс сучасних інформаційно-технічних засобів кабінету електротехніки».
 2. Участь у виставці «Сучасні заклади освіти України». Нагороджені золотою медаллю в номінації «Інновації у використанні інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі», з темою інноваційної розробки «Формування здоров’язберігаючого середовища в умовах використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій».
 3. Здобуто грант з теми: «Впровадження здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховний процес освітнього закладу шляхом системного використання інформаційно-комунікаційних засобів». використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій.

2012р.

 1. Участь у виставці «Інноватика в освіті України». Нагороджені золотою медаллю в номінації «Створення та упровадження сучасних засобів навчання», з темою інноваційної розробки «Інформаційна система управління професійно-технічним навчальним закладом». Формування здоров’язберігаючого середовища навчального закладу в умовах.

Освітнє середовище навчального закладу

Одним із найважливіших напрямів експериментального дослідження стало створення інформаційного освітнього середовища, його наповнення електронними підручниками, довідниками, лабораторними практикумами, збірниками задач, тестами та відповідними тестуючими програмами, базами даних для збереження та автоматизації підсумків навчального процесу, а також програми для управління та координації навчального процесу.

Сучасний етап розвитку українського освітнього простору характеризується його системним реформуванням, підтримкою інноваційного розвитку, переходом до багатогранності не тільки як до перспективної тенденції, а й зовсім нової якості.

Інформаційна система професійно-технічного навчального закладу «Staff Management» реалізується на базі локальної обчислювальної мережі освітнього закладу. Без цієї мережі неможливо здійснити інформаційні потоки і налагодити їх взаємодію.

Основні функції інформаційної системи полягають у наступному:

 • підготовка робочих, звітних і довідкових документів за різними формами, що встановлені вимогами та стандартами ПТНЗ;
 • формування й облік даних про успішність учнів, відомостей, екзаменаційних / залікових аркушів згідно із стандартом ПТНЗ;
 • облік загальних даних про успішність й формуванні додатків до атестату про середню освіту та диплома кваліфікованого робітника;
 • збір і відновлення інформації про учнівський та викладацький склад;
 • відображення, роздрукування потрібного спектра даних інформаційної системи для педагогічних працівників закладу;
 • функціонування системи моніторингу здоров’я учнів;